Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ 1/7/2023, tiền lương, phụ cấp được tính như thế nào theo tăng lương cơ sở mới?

Thứ tư, 10:52 10/05/2023 | Đời sống

GĐXH - Từ 1/7/2023, mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính lương, phụ cấp và các hoạt động phí với cán bộ, công chức, viên chức... khi tăng lương cơ sở mới.

Dưới đây là cách tính tiền lương, phụ cấp và các hoạt động phí với cán bộ, công chức, viên chức khi tăng lương cơ sở.

Các đối tượng áp dụng hưởng mức tăng lương cơ sở mới

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức tăng lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo đó, các đối tượng áp dụng tăng lương cơ sở theo Thông tư này đó là:

Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐCP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Các đối tượng khác cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này khi tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật.

Tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2023Tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2023

Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội có nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, phụ cấp ưu đãi nghề, trợ cấp bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong năm 2023.

Từ 1/7/2023, tiền lương, phụ cấp được tính như thế nào theo tăng lương cơ sở mới? - Ảnh 2.

Theo Bộ luật Lao động 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận. Ảnh minh họa: TL

Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí khi tăng lương cơ sở

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Công thức tính mức phụ cấp khi tăng lương cơ sở:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức tăng lương cơ sở:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2023 = (Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2023 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2023 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2023 (nếu có)) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) khi tăng lương cơ sở:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cách tính mức tiền khi tăng lương cơ sở:

Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.

Từ 1/7/2023, tiền lương, phụ cấp được tính như thế nào theo tăng lương cơ sở mới? - Ảnh 3.

Từ 1/7/2023, tiền lương, phụ cấp được tính theo tăng lương cơ sở mới. Ảnh minh họa: TL

Tiền lương là gì?

Theo quy định tại Điều 90, Bộ luật Lao động 2019, lương (tiền lương) được quy định là tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Nguyên tắc trả lương

Điều 94, Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động trả lương đảm bảo 2 nguyên tắc sau đây:

- Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

- Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Nhưng điều cần lưu ý về trả lương

Quy định về việc trả lương cho người lao động

- Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

- Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

- Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

(Căn cứ Điều 95, Bộ luật Lao động 2019)

Hình thức trả lương

Theo Điều 96, Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Kỳ hạn trả lương

Theo Điều 97, Bộ luật lao động 2019 kỳ hạn trả lương được quy định:

- Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

- Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe chở hàng cồng kềnh phải làm sao để không vi phạm quy định của pháp luật?

Lái xe chở hàng cồng kềnh phải làm sao để không vi phạm quy định của pháp luật?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định, đối với hàng cồng kềnh thì phải dùng xe có kích thước phù hợp để chở. Nếu không tuân thủ người vi phạm sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc.

Video: Pha thoát chết trước bánh xe tải khổng lồ, nam thanh niên may mắn hơn trúng Vietlott

Video: Pha thoát chết trước bánh xe tải khổng lồ, nam thanh niên may mắn hơn trúng Vietlott

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam thanh niên điều khiển bất ngờ trượt ngã giữa đường đúng lúc một xe tải từ phía sau đi tới, may mắn lái xe tải kịp thời đạp phanh, đánh lái tránh được hậu quả thảm khốc.

Tin sáng 21/2: Thêm tình tiết đau lòng vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại; Tiền đóng bảo hiểm xã hội dự kiến tăng gần 55%

Tin sáng 21/2: Thêm tình tiết đau lòng vụ thiếu nữ 21 tuổi bị sát hại; Tiền đóng bảo hiểm xã hội dự kiến tăng gần 55%

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Người thân nạn nhân kể ước mơ của cháu gái là kiếm đủ tiền xây nhà cho bố và các em, làm thêm 2-3 năm mua chiếc ô tô cũ giá rẻ để bố có phương tiện đi lại; mức tiền đóng BHXH của lao động khu vực công dự kiến tăng gần 54,9% so với năm 2023...

Đã tìm thấy cô gái 21 tuổi nghi mất tích ở Hà Nội

Đã tìm thấy cô gái 21 tuổi nghi mất tích ở Hà Nội

Đời sống - 18 giờ trước

Người thân của chị Vũ Thị Tâm cho biết, gia đình đã tìm thấy chị. Bố chị Tâm đang đến quận Hà Đông, Hà Nội đón chị về nhà. Hiện, chị Tâm đang ở nhà một người quen.

Nhân viên sân bay trả lại túi xách chứa gần 300 triệu đồng cho khách

Nhân viên sân bay trả lại túi xách chứa gần 300 triệu đồng cho khách

Đời sống - 19 giờ trước

Phát hiện túi xách chứa tài sản gần 300 triệu đồng, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản, xác minh và bàn giao lại cho hành khách bỏ quên.

Người giúp việc lấy xe máy của chủ nhà 'diễn xiếc' trên Đại lộ Thăng Long

Người giúp việc lấy xe máy của chủ nhà 'diễn xiếc' trên Đại lộ Thăng Long

Đời sống - 19 giờ trước

Tại cơ quan công an, anh T. cho biết, chiều 18/2, người giúp việc của gia đình là B.T.S. đã lấy chiếc xe máy của gia đình anh rồi nằm lên yên xe máy đi trên đường Đại lộ Thăng Long.

Ngắm vẻ đẹp hoa lê rừng giữa lòng Hà Nội thu hút người mua sau Tết

Ngắm vẻ đẹp hoa lê rừng giữa lòng Hà Nội thu hút người mua sau Tết

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Sau Tết, nhiều người ở Hà Nội sẵn sàng chi cả chục triệu đồng để mua những cành hoa lê rừng, mang hơi thở mùa xuân của vùng cao để chơi.

Cận cảnh màn rước siêu hương của 300 người trước giờ khai ấn đền Trần

Cận cảnh màn rước siêu hương của 300 người trước giờ khai ấn đền Trần

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Lễ hội khai ấn đền Trần ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định bắt đầu mở màn từ ngày hôm nay ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng Giêng). Mở đầu là màn rước hiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang của Vua Trần Nhân Tông).

Nhận tin vui về tăng lương cơ sở từ 1/7, người lao động cần lưu ý khi một khoản đóng thay đổi

Nhận tin vui về tăng lương cơ sở từ 1/7, người lao động cần lưu ý khi một khoản đóng thay đổi

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, tiền lương sẽ được trả theo vị trí việc làm theo chính sách tiền lương mới. Theo đó mức đóng nhiều chế độ trong đó có bảo hiểm xã hội thay đổi.

Ngắm diện mạo 5 quảng trường đang được đề xuất xây dựng quanh hồ Thiền Quang

Ngắm diện mạo 5 quảng trường đang được đề xuất xây dựng quanh hồ Thiền Quang

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo đồ án thiết kế đô thị, xung quanh khu vực hồ Thiền Quang (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) được định hướng xây dựng 5 quảng trường, gồm 1 quảng trường trung tâm và 4 quảng trường đặt tên theo các mùa xuân, hạ, thu, đông.

Top