Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thứ sáu, 11:39 29/03/2024 | Đời sống

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Thế nào là người nước ngoài cư trú và không cư trú tại Việt Nam?

Căn cứ tại Khoản 2, Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong 01 năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở theo đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn (thuê để ở).

Người nước ngoài không đáp ứng đủ điều kiện của cá nhân cư trú thì được xác định là cá nhân không cư trú.

Cá nhân nước ngoài là cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Chi tiết nhất về điều kiện, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024Chi tiết nhất về điều kiện, thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024

GĐXH - Hoàn thuế thu nhập cá nhân là số tiền cá nhân nộp thuế được hoàn lại theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế. Để hưởng quyền lợi này người nộp thuế thu nhập cá nhân cần đáp ứng điều kiện và thực hiện các thủ tục như thế nào?

Người lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi Điều 2 Thông tư 119/2014/TT-BTC), người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Đối với người lao động không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Bên cạnh đó, tại Điểm a, Khoản 4, Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Khoản 1, Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam như sau:

- Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận (không bao gồm thu nhập được miễn thuế) cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ.

Trường hợp người sử dụng lao động áp dụng chính sách "tiền thuế giả định", "tiền nhà giả định" thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế không bao gồm "tiền thuế giả định", "tiền nhà giả định".

Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ kèm theo thực tế phát sinh, "tiền nhà giả định" (nếu có)).

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay - Các khoản giảm trừ

Trong đó:

+ Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng (không bao gồm thu nhập được miễn thuế).

+ Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

+ Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?- Ảnh 2.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: TL

Lao động nước ngoài tại Việt Nam nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Mức lương phải nộp thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài là cá nhân cư trú

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 và Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nước ngoài ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên thì chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng với điều điều kiện không có người phụ thuộc.

Trường hợp có 01 người phụ thuộc thì chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 15,4 triệu đồng/tháng (thêm 01 người thuộc thì chỉ phải nộp thuế nếu thu nhập từ tiền lương, tiền công tăng thêm 4,4 triệu đồng/tháng).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với người nước ngoài

Cách tính thuế của cá nhân nước ngoài ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên áp dụng như với người Việt Nam ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nói cách khác, khi thuộc trường hợp này sẽ tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (thuế tính theo bậc thuế và mỗi bậc có thuế suất khác nhau).

Căn cứ Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thuế suất x Thu nhập tính thuế.

Trong đó:

Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

- Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế thì được xác định như sau:

- Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế

Thuế suất theo lũy tiến từng phần

Thuế suất áp dụng đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên theo phương pháp lũy tiến từng phần gồm 07 bậc thuế khác nhau:

- Bậc 1: 5%.

- Bậc 2: 10%.

- Bậc 3: 15%.

- Bậc 4: 20%.

- Bậc 5: 25%.

- Bậc 6: 30%.

- Bậc 7: 35%.

Thuế thu nhập cá nhân với với người nước ngoài là cá nhân không cư trú

Cá nhân không cư trú thì không được tính giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (thu nhập chịu thuế > 0 sẽ phải nộp thuế).

Nói cách khác, chỉ cần có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế; trường hợp có đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì được trừ khoản này.

Cách tính thuế đối với cá nhân không cư trú

Khoản 1, Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định số thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế trong trường hợp này được xác định bằng tổng tiền lương, tiền thù lao, tiền công, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền công, tiền lương mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

Trong đó, thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định như trường hợp thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, cụ thể:

- Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú đồng thời làm việc ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì thực hiện theo công thức sau:

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?- Ảnh 3.

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế khác (thu nhập trước thuế) phát sinh tại Việt Nam nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền công, tiền lương do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động.

Kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được quy định thế nào?

Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (một số quy định được sửa đổi bởi Khoản 3, Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) quy định về kỳ tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam như sau:

- Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công;

- Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng;

- Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chưa đảm bảo PCCC, quán QT Billiards Club ở Cầu Giấy vẫn mở cửa đón khách vui chơi

Chưa đảm bảo PCCC, quán QT Billiards Club ở Cầu Giấy vẫn mở cửa đón khách vui chơi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Quán QT Billiards Club thuộc Công ty CP QT Billiards Việt Nam nằm tại tòa nhà số 94 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) vẫn mở cửa hoạt động dù đã bị đình chỉ do chưa đảm bảo PCCC.

Điểm mới về lệ phí trước bạ với xe máy từ hôm nay (25/7), người mua xe mới cần biết

Điểm mới về lệ phí trước bạ với xe máy từ hôm nay (25/7), người mua xe mới cần biết

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 25/7/2024, bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy được áp dụng theo Quyết định Quyết định 1707/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Chủ biệt thự ở Hà Nội bị sập: Chị gái không gọi, cả nhà 8 người sẽ bị vùi lấp

Chủ biệt thự ở Hà Nội bị sập: Chị gái không gọi, cả nhà 8 người sẽ bị vùi lấp

Đời sống - 6 giờ trước

Theo anh Đinh Công Thắng – chủ căn biệt thự gần 4 tỷ ở Hà Nội bị sập vào sáng nay, nếu chị gái không sang chơi ngủ lại và gọi, cả nhà 8 người sẽ bị vùi lấp.

Phút kinh hoàng của người phụ nữ trung niên suýt chết đuối trong hầm chung cư mini ngập sâu ở Hà Nội

Phút kinh hoàng của người phụ nữ trung niên suýt chết đuối trong hầm chung cư mini ngập sâu ở Hà Nội

Đời sống - 19 giờ trước

Sau trận mưa lớn kéo dài suốt cả ngày 23/7, hầm chung cư mini ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội ngập sâu khiến một phụ nữ gặp nguy hiểm.

Con cái phúc dày lộc lớn nhờ có mẹ cầm tinh một trong 5 con giáp này

Con cái phúc dày lộc lớn nhờ có mẹ cầm tinh một trong 5 con giáp này

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Những bà mẹ thuộc con giáp dưới đây sẽ mang lại phúc phần cho con cái của họ.

Hà Nội: Những “lùm xùm” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Long Biên tại Dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa

Hà Nội: Những “lùm xùm” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Long Biên tại Dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Dự án Cụm công nghiệp Thanh Đa (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm chủ đầu tư chậm tiến độ nhiều năm, khiến người dân vô cùng bức xúc, liên tục khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật của chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án.

Hà Nội: Mưa lớn khiến một người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi

Hà Nội: Mưa lớn khiến một người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nam công nhân trên đường đi làm về, khi qua ngầm Vai Trại, xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi, tử vong.

Vụ Phòng khám Dinh dưỡng nhi Dr. Nutri hoạt động bất chấp 'lệnh cấm': Coi thường pháp luật

Vụ Phòng khám Dinh dưỡng nhi Dr. Nutri hoạt động bất chấp 'lệnh cấm': Coi thường pháp luật

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ Phòng khám Dinh dưỡng nhi Dr. Nutri ở số 24 Nguyễn Khang (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: "Nghiệm thu PCCC hay không phải làm việc với chủ nhà, phòng khám không liên quan vì đang đi thuê".

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 1/1/2025 sẽ chạy được xe gì?

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 1/1/2025 sẽ chạy được xe gì?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng lái xe A1 là hạng lái xe cơ bản thấp nhất trong các bằng lái xe được cấp bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho người tham gia giao thông. Theo quy định mới, từ 1/1/2025, bằng lái xe A1 chạy được xe gì?

Lũ cuồn cuộn đổ về, người Sơn La thâu đêm chạy lụt

Lũ cuồn cuộn đổ về, người Sơn La thâu đêm chạy lụt

Đời sống - 1 ngày trước

Nước lũ cuồn cuộn đổ về trong đêm nhấn chìm nhiều tuyến đường ở TP Sơn La, có nơi nước ngập hơn 1m khiến người dân vội vã chạy lụt, sơ tán.

Top